facebook linkedin     el en

banner jobs 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4554 Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.
Α 1100/2019 (18/3/2019) Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013.
Αρ.Πρωτ 41941/2019 (12/4/2019) Εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας - νέα μορφή ανακοίνωσης σύστασης εταιρειών.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 433/2019 (26/2/2019) Ερώτημα για υποχρέωση έκδοσης Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης, απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).
Ε 2060/2019 (16/4/2019) Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4603 Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 3863/2010 (Κωδικοποιημένος) - ΦΕΚ Α 115_15.07.2010
Ποιες οι προϋποθέσεις για το επίδομα ενοικίου.

 

Πηγές: Epsilon Net/ kodiko.gr/ Left.gr

Α 1099/2019 (18/3/2019)-Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Α 1100/2019 (18/3/2019)-Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/2013.
Α 1101/2019 (18/3/2019)-Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 163/2019 (19/2/2019)-Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν.2065/92.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 186/2019 (26/2/2019)-Υπολογισμός ΕΜΕ για ωρομίσθιους καθηγητές Φροντιστηρίων.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 336/2019 (26/2/2019)-Προσδιορισμός μεγέθους οντότητας και διερεύνηση ύπαρξης υποχρέωσης ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 352/2019 (26/2/2019)-Προσδιορισμός κόστους απόκτησης και εγκατάστασης ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 358/2019 (26/2/2019)-Οντότητες με διπλογραφικά βιβλία και υποχρέωση εφαρμογής του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ.
Ε 2032/2019 (15/2/2019)-Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4141/2013.
Ε 2033/2019 (13/2/2019)-Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος -μέλος.
Ε 2043/2019 (4/3/2019)-Τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
Ε 2045/2019 (19/3/2019)-Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4603:Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις.
Ποιες οι προϋποθέσεις για το επίδομα ενοικίου.

 

Πηγές: Epsilon Net / Left.gr

Φορολογική, Λογιστική και Εργατική Ενημέρωση.
Απόφ. 133792/2018 (11/12/2018)-Παράταση προθεσμίας δικαιώματος τήρησης διπλογραφικών βιβλ ίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία για τους λογιστές φοροτεχνικούς που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του N.4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 340/1998.
Αρ.Πρωτ 1184793/2018 (13/12/2018)-Τροποποίηση της 45231_20-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα», σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446_2016 (ΦΕΚ Α΄ 240).
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2602/2018 (11/12/2018)-Λογιστική αντιμετώπιση επανασυσκευασίας του ιδίου προιόντος.
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 217/2018 (4/12/2018)-Αν η μετάθεση του χρόνου έναρξης καταβολής μισθώματος, εμπίπτει στην έννοια της αναπροσαρμογής του μισθώματος, κατ΄ άρθρο 24 παρ.10 του Ν. 4182/2013.
ΠΟΛ. 1221/2018 (26/11/2018)-Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών κα ι κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του N . 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α).
ΠΟΛ. 1223/2018 (10/12/2018)-Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4579_2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
ΠΟΛ. 1227/2018 (14/12/2018)-Φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

 

Πηγή: e-forologia, Epsilon Net

Απόφ.ΣΤΕ 403/2018 (21/2/2018)-Το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή ΦΠΑ υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1754/2018 (16/10/2018)-Αγροτικός Συνεταιρισμός ως ομάδα παραγώγων και χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2081/2018 (9/10/2018)-Ενοποίηση Επιμελητηρίων.
ΠΟΛ. 1006/2003 (14/1/2003)-Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγρ.1 έως και 16 του άρθρου 19 και της παραγ. 5 του άρθρου 25 του Ν. 3091_02 οι οποίες αναφέρονται, σε θέματα ΦΠΑ.
ΠΟΛ. 1187/2018 (8/10/2018)-Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 27 του Κώδικα Φ.Π.Α. που αφορούν πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται.
ΠΟΛ. 1193/2018 (19/10/2018)-Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 37 και 38 του Ν.4569_2018 (Φ.Ε.Κ. 179 Α) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).
ΠΟΛ. 1194/2018 (19/10/2018)-Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187_2017 (Β’_4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
ΠΟΛ. 1205/2018 (30/10/2018)-Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4172_2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΠΟΛ. 1207/2018 (5/11/2018)-Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων.

 

Πηγή: Epsilon Net

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1717/2018 (18/9/2018)-Χειρισμός Επιχορηγήσεων κατά την αρχική αναγνώριση στα ΕΛΠ.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1759/2018 (9/10/2018)-Λογιστική Αντιμετώπιση Εξωκεφαλαιακών Εισφορών ΙΚΕ.
ΠΟΛ. 1177/2018 (19/9/2018)-Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας.
ΠΟΛ. 1178/2018 (20/9/2018)-Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των παροχών των υγειονομικών μονάδων που ορίζονται ως Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.).
ΠΟΛ. 1180/2018 (27/9/2018)-Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης.
ΠΟΛ. 1183/2018 (26/9/2018)-Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αγορά και μεταπώληση λογισμικού.
ΠΟΛ. 1185/2018 (2/10/2018)-Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού.

 

Πηγή: Epsilon Net

34 Eρωτήσεις-Aπαντήσεις για τις δηλώσεις και τις μισθώσεις Airbnb.
ΑΑΔΕ: Εγχειρίδιο με χρήσιμες πληροφορίες, που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.
Αρ.Πρωτ. 42830/2018 (20/4/2018)-Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3213_2003, όπως ισχύει.
Αρ.Πρωτ. 1136043/2018 (17/9/2018)-Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών μετά τη διακοπή των εργασιών της, καθώς και από την πώληση ακινήτων που είχαν ανεγερθεί με σκοπό την ιδιοχρησιμοποίηση ή ιδιοκατοίκηση.
Αρ.Πρωτ. 1136426/2018 (17/9/2018)-Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τα πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.
Αρ.Πρωτ. 1138225/2018 (20/9/2018)-Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Αρ.Πρωτ. 1139451/2018 (21/9/2018)-Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει.

 

Πηγή: Left.gr / ΑΑΔΕ / Epsilon Net

ΠΟΛ. 1126/2018 (3/7/2018)- α) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 45 έως 55 του N. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄105/14-6-2018)«Τροποποιήσεις του N . 4469/2017 (Α΄62)» και β) παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των νέων διατάξεων των παραγράφων 11 και 21 του άρθρου 15 του N . 4469/2017.
ΠΟΛ. 1127/2018 (5/7/2018)- Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 29 του N. 4538/2018 (85 Α΄), σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας στους γονείς των ανήλικων αναπήρων ή σε πρόσωπα που έχουν την επιτροπεία των προσώπων αυτών και παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
ΠΟΛ. 1128/2018 (5/7/2018)- Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 144 του Ν.4537/2018 (84 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2018, στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2018 καθώς και στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους αυτού.
ΠΟΛ. 1129/2018 (5/7/2018)- Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1046/20.03.2018 (ΦΕΚ Β΄ 986) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει.
ΠΟΛ. 1131/2018 (5/7/2018)- Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 43/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του N.3156/2003.

 

Πηγή: Epsilon Net

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
Π.Ν.Π. 1/2018 (29/6/2018)-Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
ΠΟΛ. 1116/2018 (19/6/2018)-Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1223_29-12-2017 (Β΄ 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017 (Α΄ 62).
ΠΟΛ. 1119/2018 (22/6/2018)-Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του Ν. 4512_2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 τουΝ.4509_2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και72 παρ. 18 του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α΄ 170).
ΠΟΛ. 1121/2018 (25/6/2018)-Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του N . 4172/2013..
ΠΟΛ. 1124/2018 (2/7/2018)-Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 65 του Ν.4520_2018 (Α΄30).

 

Πηγή: Epsilon Net / Taxheaven / ΑΑΔΕ

Αρ.Πρωτ. ΔΕΑΦ 1077946/2018 (21/5/2018)_Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική
δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε..
Αρ.Πρωτ. ΔΕΑΦ 1112676/2018 (23/7/2018)_Υπαγωγή στις διατάξεις της περ. στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013 του επαγγέλματος του
φωτορεπόρτερ - φωτοειδησεογράφου.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 617/2018 (10/7/2018)_Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 678/2018 (26/6/2018)_Κύκλος εργασιών συνεταιρισμών του Ν.4384/2016.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1005/2018 (17/7/2018)_Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1092/2018 (17/7/2018)_Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί.
ΠΟΛ.1082/2018 Αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των κερδών_ ζημιών από αγοραπωλησίες εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με ποσοστό μικρότερο του μισού τοις εκατό (0,5%) ή όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009
ΠΟΛ. 1133/2018 (17/7/2018)_Εφαρμογή της Απόφασης της υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1116/19.06.2018 (Β'2319), με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, όπως ισχύει.
ΠΟΛ. 1137/2018 (18/7/2018)_Παροχή οδηγιών για την καταγραφή ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» μετά την οριστικοποίηση του
Εθνικού Κτηματολογίου.
ΠΟΛ. 1139/2018 (24/7/2018)_Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄ 136) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2873/2000.
ΠΟΛ. 1140/2018 (23/7/2018)_Παροχή οδηγιών ως προς τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή στη χώρα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, πριν την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ.
ΠΟΛ. 1143/2018 (25/7/2018)_Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για ολική ή μερική καταστροφή ακινήτων από τις πυρκαγιές της 23/7/2018 που εκδηλώθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

 

Πηγή: ΑΑΔΕ / Epsilon Net / Taxheaven