facebook linkedin     el en

banner jobs 

34 Eρωτήσεις-Aπαντήσεις για τις δηλώσεις και τις μισθώσεις Airbnb.
ΑΑΔΕ: Εγχειρίδιο με χρήσιμες πληροφορίες, που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.
Αρ.Πρωτ. 42830/2018 (20/4/2018)-Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3213_2003, όπως ισχύει.
Αρ.Πρωτ. 1136043/2018 (17/9/2018)-Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών μετά τη διακοπή των εργασιών της, καθώς και από την πώληση ακινήτων που είχαν ανεγερθεί με σκοπό την ιδιοχρησιμοποίηση ή ιδιοκατοίκηση.
Αρ.Πρωτ. 1136426/2018 (17/9/2018)-Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τα πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.
Αρ.Πρωτ. 1138225/2018 (20/9/2018)-Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Αρ.Πρωτ. 1139451/2018 (21/9/2018)-Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει.

 

Πηγή: Left.gr / ΑΑΔΕ / Epsilon Net

ΠΟΛ. 1126/2018 (3/7/2018)- α) Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 45 έως 55 του N. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄105/14-6-2018)«Τροποποιήσεις του N . 4469/2017 (Α΄62)» και β) παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των νέων διατάξεων των παραγράφων 11 και 21 του άρθρου 15 του N . 4469/2017.
ΠΟΛ. 1127/2018 (5/7/2018)- Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 29 του N. 4538/2018 (85 Α΄), σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας στους γονείς των ανήλικων αναπήρων ή σε πρόσωπα που έχουν την επιτροπεία των προσώπων αυτών και παροχή οδηγιών για ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
ΠΟΛ. 1128/2018 (5/7/2018)- Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 144 του Ν.4537/2018 (84 Α΄) και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2018, στην περίπτωση άρσης εκούσιας ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, για έναν ή τρεις μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους 2018 καθώς και στην περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους αυτού.
ΠΟΛ. 1129/2018 (5/7/2018)- Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1046/20.03.2018 (ΦΕΚ Β΄ 986) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει.
ΠΟΛ. 1131/2018 (5/7/2018)- Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 43/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής των διατάξεων του N.3156/2003.

 

Πηγή: Epsilon Net

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
Π.Ν.Π. 1/2018 (29/6/2018)-Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
ΠΟΛ. 1116/2018 (19/6/2018)-Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1223_29-12-2017 (Β΄ 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης και για οφειλές προς το δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ καθώς και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί εντός του έτους 2017, κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017 (Α΄ 62).
ΠΟΛ. 1119/2018 (22/6/2018)-Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του Ν. 4512_2018 (Α΄ 5) και του άρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 τουΝ.4509_2017 (Α΄ 201) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και72 παρ. 18 του Ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α΄ 170).
ΠΟΛ. 1121/2018 (25/6/2018)-Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του N . 4172/2013..
ΠΟΛ. 1124/2018 (2/7/2018)-Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 65 του Ν.4520_2018 (Α΄30).

 

Πηγή: Epsilon Net / Taxheaven / ΑΑΔΕ

Αρ.Πρωτ. ΔΕΑΦ 1077946/2018 (21/5/2018)_Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί ατομική επιχειρηματική
δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες διαχειριστή ή αμοιβές ως μέλος Δ.Σ. Α.Ε..
Αρ.Πρωτ. ΔΕΑΦ 1112676/2018 (23/7/2018)_Υπαγωγή στις διατάξεις της περ. στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013 του επαγγέλματος του
φωτορεπόρτερ - φωτοειδησεογράφου.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 617/2018 (10/7/2018)_Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 678/2018 (26/6/2018)_Κύκλος εργασιών συνεταιρισμών του Ν.4384/2016.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1005/2018 (17/7/2018)_Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1092/2018 (17/7/2018)_Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί.
ΠΟΛ.1082/2018 Αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των κερδών_ ζημιών από αγοραπωλησίες εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με ποσοστό μικρότερο του μισού τοις εκατό (0,5%) ή όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009
ΠΟΛ. 1133/2018 (17/7/2018)_Εφαρμογή της Απόφασης της υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1116/19.06.2018 (Β'2319), με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, όπως ισχύει.
ΠΟΛ. 1137/2018 (18/7/2018)_Παροχή οδηγιών για την καταγραφή ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» μετά την οριστικοποίηση του
Εθνικού Κτηματολογίου.
ΠΟΛ. 1139/2018 (24/7/2018)_Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄ 136) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2873/2000.
ΠΟΛ. 1140/2018 (23/7/2018)_Παροχή οδηγιών ως προς τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων που αποδεικνύουν τη νόμιμη παραμονή στη χώρα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, πριν την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους στο Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ.
ΠΟΛ. 1143/2018 (25/7/2018)_Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για ολική ή μερική καταστροφή ακινήτων από τις πυρκαγιές της 23/7/2018 που εκδηλώθηκαν στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

 

Πηγή: ΑΑΔΕ / Epsilon Net / Taxheaven

Απόφ. 33474/2018 (15/6/2018)-Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης.
Απόφ. 33475/2018 (15/6/2018)-Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 496/2018 (29/5/2018)-Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 614/2018 (29/5/2018)-Τιμολόγηση στην επόμενη χρήση (αρχή δεδουλευμένου).
ΝΟΜΟΣ 4548_Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων.
Π.Δ. 54/2018 (13/6/2018)-Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.
ΠΟΛ. 1112/2018 (7/6/2018)-Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει.
ΠΟΛ. 1113/2018 (12/6/2018)-Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα.
ΠΟΛ. 1115/2018 (18/6/2018)-Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.4549_14.06.2018 (Α΄ 105) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Π.Δ. 503/1985, Α΄182)

 

Πηγή: epsilon-net

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ.80000_Oικ. 10568/222/2018-H λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα δεν συνιστά ανάληψη δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση _(Ορθή επανάληψη)
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 400/2018 (22/5/2018)-Ερώτημα Φαρμακευτικής
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 502/2018 (15/5/2018)-Yπερανάληψη.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 873/2018 (15/5/2018)-Τήρηση Λογιστικού αρχείου σε Ηλεκτρονική Μορφή.
Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2018.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Τύπος της ΠορισματικήςΈκθεσης του άρθρου 392 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.
Νόμος 4540/2018 (22/5/2018)-Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του Ν.4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις.
ΠΟΛ. 1074/2018 (23/3/2018)-Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του N . 2889/2001, όπως ισχύει.
ΠΟΛ. 1081/2018 (10/5/2018)-Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (1325 Β) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 (330 Α) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων -απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών».
ΠΟΛ. 1091/2018 (18/5/2018)-Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης από δοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Α του N . 2939/2001 (Α΄ 179) όπως ισχύει, καθώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού.
ΠΟΛ. 1092/2018 (21/5/2018)-Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων.
ΠΟΛ. 1095/2018 (21/5/2018)-Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του Ν. 4174_2013 σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομίας.
ΠΟΛ. 1097/2018 (22/5/2018)-Φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
ΠΟΛ. 1098/2018 (23/5/2018)-Κοινοποίηση της αριθμ. 30/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α΄ Τακτικής Ολομέλειας) σχετικά με την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 στους μισθούς και τις εν γένει αποδοχές των υπάλληλων του ΝΑΤΟ.
ΠΟΛ. 1099/2018 (23/5/2018)-Κοινοποίηση της αριθμ. 13/2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

 

Πηγή: epsilon-net

Αρ.Πρωτ. 1065393/2018 (26/4/2018) Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει κατά τη λήξη ομολόγων χωρίς τοκομερίδια (zero coupon) ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης.
Αρ.Πρωτ. 1066017/2018 (27/4/2018) Υποβολή δηλώσεων από τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων και τις ημεδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει του α.ν.89/1967 σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας εγκατάστασής τους.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 622/2018 (8/5/2018) Χειρισμός αδειών ΑΠΕ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Παροχή εργασίας ή υπηρεσιών χωρίς αμοιβή.
ΠΟΛ. 1076/2018 (23/4/2018) Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013)
ΠΟΛ. 1078/2018 (27/4/2018) Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β΄ 3053) απόφασ ης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του N . 4428/2016 (Α΄ 190).
ΠΟΛ. 1079/2018 (27/4/2018) Ερμηνεία του `Αρθρου 12 της ΣΑΔΦΕ μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ν.3047/2002, ΦΕΚ τ.Α΄200/2002).
ΠΟΛ. 1082/2018 (10/5/2018) Αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των κερδών/ ζημιών από αγοραπωλησίες εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών, όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με ποσοστό μικρότερο του μισού τοις εκατό (0,5%) ή όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.
ΠΟΛ. 1083/2018 (10/5/2018) Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
ΠΟΛ. 1086/2018 (11/5/2018) Κοινοποίηση της 207/2017 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
ΠΟΛ. 1087/2018 (11/5/2018) Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη.

 

Πηγή: epsilon-net / ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 223/2018 (27/3/2018) Κόστος κτήσης παγίων και αποθεμάτων.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 247/2018 (3/4/2018) Λογιστικές εγγραφές κατανεμηθεισών μετοχών λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2171/2018 (3/4/2018) Πρώτη Εφαρμογή Ε.Λ.Π.
Εγχειρίδιο 1103/2018 (15/3/2018) Δηλώσεις ΦΠΑ -VIES
Η εγκύκλιος με τις οδηγίες συμπλήρωσης του Ε1 - Πώς θα δηλώνονται εισοδήματα από μισθώσεις airbnb.
ΟΔΗΓΙΕΣ Για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017.  
ΠΟΛ. 1065/2018 (2/4/2018) Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
ΠΟΛ. 1067/2018 (12/4/2018) Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1124/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. περί του καθορ ισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( N . 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170 Α), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α).
ΠΟΛ. 1068/2018 (12/4/2018) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.
ΠΟΛ. 1070/2018 (16/4/2018) Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2536/21.7.2017) περί επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών».
ΠΟΛ. 1071/2018 (16/4/2018) Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet.
ΠΟΛ. 1075/2018 (18/4/2018) Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ΄ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β΄, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του Ν. 4469/2017.
ΠΟΛ. 1077/2018 (18/4/2018) Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2018.

 

Πηγή: epsilon-net/ left.gr/ Α.Α.Δ.Ε.

Απόφ. 1045538/2018 (20/3/2018) Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017/29-12-2017 (Β΄ 4791) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2018.
Αρ.Πρωτ 40597/2018 (13/4/2018) Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρ ήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον N . 4469/2017.
Αρ.Πρωτ 1055631/2018 (5/4/2018) Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και της αριθμ. ΔΕΦΚΦ1116596 ΕΞ 2017/02.08.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 338/2018 (27/3/2018) Προεισπραχθέντα έσοδα με απλογραφικά Βιβλία
Οι παγίδες στο φετινό Ε1.
Όσα πρέπει να ξέρετε για τις 120 δόσεις με παραδείγματα.
ΠΟΛ. 1054/2018 (16/3/2018) Τροποποίηση του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ. 1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β) απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελευθέρα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους».

 

Πηγή: epsilon-net/ left.gr/ Η Εφημερίδα των Συντακτών