facebook linkedin     el en

banner jobs 

Αρ.Πρωτ 1118853/2017 (4/8/2017)-Εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης.

Αρ.Πρωτ 1125763/2017 (24/6/2017)-Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου.

ΠΟΛ. 1129/2017 (23/8/2017)-Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το Ν.2216/1994 (Α΄ 83).

ΠΟΛ. 1132/2017 (24/8/2017)-Κοινοποίηση διάταξης άρθρου 74 του Ν. 4484/2017.

ΠΟΛ. 1134/2017 (28/8/2017)-Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 66 και 67 του Δεύτερου Μέρους του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α_1.8.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ.

 

Πηγή: epsilon-net

Αρ.Πρωτ. 7732/2018 (23/1/2018)-Ερώτηση 2525_11-01-2018 με θέμα_ «Ανάκληση υποχρέωσης εγκατάστασης τερματικών καρτών πληρωμής (POS) σε σχολικά κυλικεία.
Αρ.Πρωτ. 10910/2018 (29/1/2018)-Απάντηση στην υπ΄ αρ. πρωτ._ 2566_12-1-2018 ερώτηση που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Ανδρέα Κατσανιώτη.
Αρ.Πρωτ. 1017519/2018 (1/2/2018)-Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising).
Όσα πρέπει να ξέρετε για τις νέες ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο και τα ταμεία - Αναλυτικές οδηγίες.
ΠΟΛ. 1015._2018 (30/1/2018)-Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου διαμονής της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού, καθώς και του περιεχομένου, της διαδικασίας και του τρόπου έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του N . 4389/2016 (Α94).
ΠΟΛ. 1019/2018 (2/2/2018)-Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του Ν.4512_2018 (Α΄5), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 50 στο άρθρο 72 του Ν. 4174_2013 (Α΄170)».
ΠΟΛ. 1020/2018 (1/2/2018)-Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ.266_2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.

 

Πηγή: epsilon-net & fmvoice

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2063/2017 (24/10/2017)-Λογιστική αντιμετώπιση του εσόδου από ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2114/2017 (24/10/2017)-Έναρξη αποσβέσεων σε αποθήκη.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2115/2017 (24/10/2017)-Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός.
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 13/2018 (16/1/2018)-Αν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ υπάγεται στην έννοια των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων»,που περιλαμβάνονται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) που έχει συνάψει η Ελλάδα.
ΠΟΛ. 1010/2018 (16/1/2018)-Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.
ΠΟΛ. 1012/2018 (22/1/2018)-Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του Ν. 4512/2018 (Α΄5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων.
ΠΟΛ. 1013/2018 (22/1/2018)-Απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σεισμόπληκτων κτισμάτων που βρίσκονται στο Δήμο Λέσβου και τη νήσο Κω.
ΠΟΛ. 1014/2018 (29/1/2018)-Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν.4172_2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν.4446/2016.

 

Πηγή: epsilon-net

Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 1/2018 (4/1/2018) Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ΄ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β΄, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων Νόμος 4223/2013 ΦΕΚ287Α'
ΠΟΛ. 1006/2018 (10/1/2018) Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας
ΠΟΛ. 1008/2018 (10/1/2018) Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
ΠΟΛ. 1009/2018 (16/1/2018) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 74 Ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α΄/22.12.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ.
ΠΟΛ. 1011/2018 (18/1/2018) Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος.

Απόφ.Υπ.Εργασίας 62134/4100/2017 (28/12/2017)-Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφε ιλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του N . 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Οδηγίες για τη δήλωση Επαγγελματικού Τραπεζικού Λογαριασμού.
ΠΟΛ. 1219/2017 (28/12/2017)-Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού.
ΠΟΛ. 1223/2017 (29/12/2017)-Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του N . 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.

 

Πηγή: epsilon-net

Απόφ.Υπ.Εργασίας 2/92119/2017 (19/12/2017)-Καθορισμός των κριτηρίων, των όρων και των προϋποθέσεων διανομής ειδικού πρόσθετου κοινωνικού μερίσματος
έτους 2017 σε μόνιμους κατοίκους νησιωτικών περιοχών.
Αρ.Πρωτ. 2/90964/2017 (15/12/2017)-Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 2/85835/24.11.2017 κοινής υπουργικής απόφασης.
Αρ.Πρωτ. 1189816/2017 (20/12/2017)-Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή των προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων
της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), στις περιπτώσεις τελών χαρτοσήμου.
Αρ.Πρωτ. 1189961/2017 (20/12/2017)-Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 158908 ΕΞ 2017 ΕΜΠ /5-12-2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 4383/2017) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αρ.Πρωτ. 1191444/2017 (21/12/2017)-Φορολογική αντιμετώπιση ληφθέντος ασφαλίσματος στο πλαίσιο προγράμματος εθελούσιας εξόδου.
ΠΟΛ. 1209/2017 (20/12/2017)-Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος.
ΠΟΛ. 1210/2017 (20/12/2017)-Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων.
ΠΟΛ. 1211/2017 (20/12/2017)-Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων.
ΠΟΛ. 1213/2017 (21/12/2017)-Παροχή διευκρινίσεων επί των ΠΟΛ 1133_2015, 1147_2015 και 1136_2017 για τη θέση σε αναγκαστική ακινησία οχημάτων για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της μεταβίβασης.

 

Πηγή: epsilon-net

ΠΟΛ. 1170/2017 (9/11/2017)-Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 (Β΄ 2149) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)», όπως ισχύει.
ΠΟΛ. 1184/2017 (22/11/2017)-Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4170/2013 (Α΄163) και 4490/2017 (Α΄150).
ΠΟΛ. 1187/2017 (23/11/2017)-Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
ΠΟΛ. 1191/2017 (1/12/2017)-Κοινοποίηση της αριθ. 265/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Β΄) σχετικά με την έννοια της ανακρίβειας της δήλωσης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για την εφαρμογή και την έκταση εφαρμογής της περί δεκαετούς παραγραφής διατάξεως του άρθρου 84§ 4 του ίδιου νόμου.
ΠΟΛ. 1192/2017 (1/12/2017)-Κοινοποίηση της υπ΄αριθ. 268/2017 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α΄ Τακτική Ολομέλεια) σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 36 σε συνδυασμό με την παρ. 11 του άρθρου 72 του ΚΦΔ σε χρήσεις προγενέστερες του 2014.
ΠΟΛ. 1195/2017 (6/12/2017)-Παροχή οδηγιών αναφορικά με την καταχώριση της φορολογικής οφειλής ή της απαίτησης του φορολογουμένου (της συζύγου ) όπως προκύπτει κατόπιν έκδοσης πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.


Πηγή: epsilon-net

Απόφ. 130060/2017 (27/11/2017)-Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων π ου δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο N . 4469/2017 «Εξω-δικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)».
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1685/2017 (6/9/2017)-Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1764/2017 (28/9/2017)-Λογιστικός χειρισμός φόρου εισοδήματος και προκαταβολής ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1783/2017 (28/9/2017)-Χειρισμός προστίμου.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1802_2017 (28_9_2017)-Τρόπος αντιμετώπισης των αγορών και πωλήσεων άυλου χρόνου από ενδιάμεσες οντότητες.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1804/2017 (28/9/2017)-Τόκοι ανατοκισμού.
ΠΟΛ. 1189/2017 (28/11/2017)-Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.

 

Πηγή: epsilon-net