facebook linkedin     el en

banner jobs 

Απόφ. 33474/2018 (15/6/2018)-Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης.
Απόφ. 33475/2018 (15/6/2018)-Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 496/2018 (29/5/2018)-Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 614/2018 (29/5/2018)-Τιμολόγηση στην επόμενη χρήση (αρχή δεδουλευμένου).
ΝΟΜΟΣ 4548_Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων.
Π.Δ. 54/2018 (13/6/2018)-Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.
ΠΟΛ. 1112/2018 (7/6/2018)-Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας σε οφειλέτες του Δημοσίου για είσπραξη χρημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει.
ΠΟΛ. 1113/2018 (12/6/2018)-Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα.
ΠΟΛ. 1115/2018 (18/6/2018)-Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.4549_14.06.2018 (Α΄ 105) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Π.Δ. 503/1985, Α΄182)

 

Πηγή: epsilon-net

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ.80000_Oικ. 10568/222/2018-H λήψη εσόδων από πνευματικά δικαιώματα δεν συνιστά ανάληψη δραστηριότητας μετά τη συνταξιοδότηση _(Ορθή επανάληψη)
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 400/2018 (22/5/2018)-Ερώτημα Φαρμακευτικής
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 502/2018 (15/5/2018)-Yπερανάληψη.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 873/2018 (15/5/2018)-Τήρηση Λογιστικού αρχείου σε Ηλεκτρονική Μορφή.
Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έτος 2018.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: Τύπος της ΠορισματικήςΈκθεσης του άρθρου 392 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.
Νόμος 4540/2018 (22/5/2018)-Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του Ν.4251/2014 (Α΄ 80) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης - Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις.
ΠΟΛ. 1074/2018 (23/3/2018)-Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του N . 2889/2001, όπως ισχύει.
ΠΟΛ. 1081/2018 (10/5/2018)-Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (1325 Β) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν. 3091/2002 (330 Α) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων -απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών».
ΠΟΛ. 1091/2018 (18/5/2018)-Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης από δοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Α του N . 2939/2001 (Α΄ 179) όπως ισχύει, καθώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού.
ΠΟΛ. 1092/2018 (21/5/2018)-Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων.
ΠΟΛ. 1095/2018 (21/5/2018)-Πιστοποιητικό του άρθρου 54 Α (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του Ν. 4174_2013 σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομίας.
ΠΟΛ. 1097/2018 (22/5/2018)-Φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
ΠΟΛ. 1098/2018 (23/5/2018)-Κοινοποίηση της αριθμ. 30/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α΄ Τακτικής Ολομέλειας) σχετικά με την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 στους μισθούς και τις εν γένει αποδοχές των υπάλληλων του ΝΑΤΟ.
ΠΟΛ. 1099/2018 (23/5/2018)-Κοινοποίηση της αριθμ. 13/2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

 

Πηγή: epsilon-net

Αρ.Πρωτ. 1065393/2018 (26/4/2018) Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει κατά τη λήξη ομολόγων χωρίς τοκομερίδια (zero coupon) ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης.
Αρ.Πρωτ. 1066017/2018 (27/4/2018) Υποβολή δηλώσεων από τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων και τις ημεδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει του α.ν.89/1967 σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας εγκατάστασής τους.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 622/2018 (8/5/2018) Χειρισμός αδειών ΑΠΕ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
Παροχή εργασίας ή υπηρεσιών χωρίς αμοιβή.
ΠΟΛ. 1076/2018 (23/4/2018) Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013)
ΠΟΛ. 1078/2018 (27/4/2018) Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β΄ 3053) απόφασ ης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του N . 4428/2016 (Α΄ 190).
ΠΟΛ. 1079/2018 (27/4/2018) Ερμηνεία του `Αρθρου 12 της ΣΑΔΦΕ μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ν.3047/2002, ΦΕΚ τ.Α΄200/2002).
ΠΟΛ. 1082/2018 (10/5/2018) Αναγραφή στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των κερδών/ ζημιών από αγοραπωλησίες εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών, όταν ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών με ποσοστό μικρότερο του μισού τοις εκατό (0,5%) ή όταν οι μετοχές έχουν αποκτηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2009.
ΠΟΛ. 1083/2018 (10/5/2018) Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται λόγω επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
ΠΟΛ. 1086/2018 (11/5/2018) Κοινοποίηση της 207/2017 γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων νομικών προσώπων με έδρα σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
ΠΟΛ. 1087/2018 (11/5/2018) Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013, στην περίπτωση απόκτησης εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς έναρξη.

 

Πηγή: epsilon-net / ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 223/2018 (27/3/2018) Κόστος κτήσης παγίων και αποθεμάτων.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 247/2018 (3/4/2018) Λογιστικές εγγραφές κατανεμηθεισών μετοχών λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2171/2018 (3/4/2018) Πρώτη Εφαρμογή Ε.Λ.Π.
Εγχειρίδιο 1103/2018 (15/3/2018) Δηλώσεις ΦΠΑ -VIES
Η εγκύκλιος με τις οδηγίες συμπλήρωσης του Ε1 - Πώς θα δηλώνονται εισοδήματα από μισθώσεις airbnb.
ΟΔΗΓΙΕΣ Για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017.  
ΠΟΛ. 1065/2018 (2/4/2018) Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
ΠΟΛ. 1067/2018 (12/4/2018) Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1124/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. περί του καθορ ισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ( N . 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170 Α), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του N.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α).
ΠΟΛ. 1068/2018 (12/4/2018) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.
ΠΟΛ. 1070/2018 (16/4/2018) Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2536/21.7.2017) περί επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών».
ΠΟΛ. 1071/2018 (16/4/2018) Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet.
ΠΟΛ. 1075/2018 (18/4/2018) Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ΄ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β΄, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του Ν. 4469/2017.
ΠΟΛ. 1077/2018 (18/4/2018) Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) με ισχύ για το έτος 2018.

 

Πηγή: epsilon-net/ left.gr/ Α.Α.Δ.Ε.

Απόφ. 1045538/2018 (20/3/2018) Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017/29-12-2017 (Β΄ 4791) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2018.
Αρ.Πρωτ 40597/2018 (13/4/2018) Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρ ήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον N . 4469/2017.
Αρ.Πρωτ 1055631/2018 (5/4/2018) Οδηγίες εφαρμογής της αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.07.2017 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και της αριθμ. ΔΕΦΚΦ1116596 ΕΞ 2017/02.08.2017 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 338/2018 (27/3/2018) Προεισπραχθέντα έσοδα με απλογραφικά Βιβλία
Οι παγίδες στο φετινό Ε1.
Όσα πρέπει να ξέρετε για τις 120 δόσεις με παραδείγματα.
ΠΟΛ. 1054/2018 (16/3/2018) Τροποποίηση του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ. 1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β) απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελευθέρα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους».

 

Πηγή: epsilon-net/ left.gr/ Η Εφημερίδα των Συντακτών

Αρ.Πρωτ. 0005692/2018 (3/4/2018)-Παροχή οδηγιών για την εκτέλεση έργων και τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 14 & 27 του Ν. 2971/2001).
Αρ.Πρωτ. 37698/2018 (3/04/2018)-Εφαρμογή του Ν. 4497_2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
Αρ.Πρωτ. 1050392/2018 (29/3/2018)-Κοινοποίηση της αριθμ. 46_6.3.2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 36/2018 (20/3/2018)-Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 115/2018 (27/3/2018)-Έκδοση Στοιχείων.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 224/2018 (27/3/2018)-Εισφορά Μετοχικού Κεφαλαίου σε Κρυπτονόμισμα.
Εγχειρίδιο 1103/2018 (15/3/2018)-Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES.
ΠΟΛ. 1061/2018 (28/3/2018)-Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών κατά τις ημέρες ειδικής αργίας «διατραπεζικών συναλλαγών».
ΠΟΛ. 1063/2018 (30/3/2018)-Πληροφόρηση της Φορολογικής Αρχής ως προς τις Συναλλαγές Αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα Πληρωμών.
ΠΟΛ. 1064/2018 (29/3/2018)-Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από 1.1.2018, του «Φόρου διαμονής».

 

Πηγή: epsilon-net

Απόφ. 1045566/2018 (20/3/2018)-Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/22.12.2017 (Β΄ 4640) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018, όπως ισχύει.
Αρ.Πρωτ. 1044619/2018 (19/3/2018)-Κοινοποίηση της αριθ. 259/2017 γνωμοδότησης, του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής, Κοινοπραξίας στο ΓΕΜΗ.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 15/2018 (13/3/2018)-ΕΛΠ Ν.4308/2014.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 22/2018 (13/3/2018)-Ερώτηση για ποιές λογιστικές εγγραφές γίνονται σε πλειστηριασμό.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2522/2018 (13/3/2018)-Λήψη τιμολογίου ξένου οίκου για κάλυψη εξόδων.
ΠΟΛ. 1038/2018 (28/2/2018)-Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1070650/4752/0014/ΠΟΛ.1196/20.5.1993, περί απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των Ενόπλων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ.
ΠΟΛ. 1043/2018 (6/3/2018)-Τροποποίηση της ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (1993 Β/8.9.2011) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών», όπως ισχύει.
ΠΟΛ. 1053/2018 (19/3/2018)-Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.
ΠΟΛ. 1055/2018 (23/3/2018)-Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1223_29-12-2017 (Β΄ 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4520/2018 (Α΄ 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του Ν. 4469/2017 (Α΄ 62).
ΠΟΛ. 1056/2018 (21/3/2018)-Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει, και παροχή οδηγιών και υποδειγμάτων για την εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίαςστο πεδίο της άμεσης φορολογίας, αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοικητική κοινοποίηση εγγράφων και την ανατροφοδότηση.
ΠΟΛ. 1058/2018 (23/3/2018)-Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 287_2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την δικαστική εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος.
ΠΟΛ. 1059/2018 (23/3/2018)-Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.

 

Πηγή: epsilon-net

 

Α.Α.Δ.Ε. Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2017. Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Α.Α.Δ.Ε. Βεβαιώσεων Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2017. Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 104/2018 (27/2/2018)-Κρυπτονομίσματα.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2318/2018 (27/2/2018)-Κοσμήματα-Ωρολόγια μετατροπή και απογραφή.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2427/2018 (27/2/2018)-Μελέτες Πυρασφάλειας & Έκδοση Πιστοποιητικών.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2469/2018 (13/2/2018)-Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2503/2018 (6/3/2018)-Ερώτημα για Αύξηση Κεφαλαίου ΑΕ.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 2547/2018 (27/2/2018)-Απογραφή αδειών χρήσης προγραμμάτων.
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 25/2018 (14/2/2018)-Ατομική άσκηση υποχρεωτικών ελέγχων από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.
Εγχειρίδιο 1104/2018 (15/3/2018)-Βεβαιώσεων Εισοδημάτων από Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2017.
ΠΟΛ. 1044/2018 (6/3/2018)-Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3.
ΠΟΛ. 1045/2018 (7/3/2018)-Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών μετη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017.

 

Πηγές: epsilon-net & Α.Α.Δ.Ε.