facebook linkedin     el en

banner jobs 

Αρ.Πρωτ 1118853/2017 (4/8/2017)-Εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης.

Αρ.Πρωτ 1125763/2017 (24/6/2017)-Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου.

ΠΟΛ. 1129/2017 (23/8/2017)-Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το Ν.2216/1994 (Α΄ 83).

ΠΟΛ. 1132/2017 (24/8/2017)-Κοινοποίηση διάταξης άρθρου 74 του Ν. 4484/2017.

ΠΟΛ. 1134/2017 (28/8/2017)-Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 66 και 67 του Δεύτερου Μέρους του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α_1.8.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ.

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 774/2017 (11/5/2017)-Αποσβέσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί και οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 811/2017 (11/5/2017)-Αυθεντικότητα τιμολογίου που εκδίδεται από excel.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 834/2017 (11/5/2017)-Χρόνος ζημιάς απομείωσης απαιτήσεων από πελάτη.
ΠΟΛ.111517 Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α΄ 240).
ΠΟΛ. 1139/2017 (13/9/2017)-«Επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) των έγγαμων φορολογούμενων».
Νόμος 4488/2017 (13/9/2017)-Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1095/17: Κοινοποίηση Διατάξεων του Άρθρου 30 Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α/7-6-2017) «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες Διατάξεις»

ΠΟΛ. 1135/2017 (29/8/2017)-Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του N 4428/2016 (Α΄ 190).
ΠΟΛ. 1136/2017 (5/9/2017)-Οφειλή τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων τα οποία δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης τους από αγοραστές.
ΠΟΛ. 1133/2017 (4/9/2017)-Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017,και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β΄ δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ΄ του N . 4170/2013 (Α΄ 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του N . 4428/2016 (Α΄ 190).
Αρ.Πρωτ. 1129434/2017 (5/9/2017)-Δασμολογική κατάταξη συνόλων συσκευασμένων για τη λιανική πώληση που περιλαμβάνουν είδη αμελητέας αξίας που δεν σχετίζονται με το σύνολο - Γενικός Κανόνας 3β) του Δασμολογίου.
Απόφ. 180036/952/2017 (10/8/2017)-Καθορισμός μέτρων και κανόνων νια τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 747/2017 (11/5/2017)-Ειδικός φόρος κατανάλωσης σε υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 739/2017 (11/5/2017)-Ρύθμιση αυθαιρέτου.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 772/2017 (11/5/2017)-Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και δαπάνης τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολογηθέν ποσό λόγω πλήρωσης αίρεσης.

Αρ.Πρωτ. 111005/2017 (19/7/2017)-Δαπάνη απόκτησης ακινήτου στην Ελλάδα από κάτοικο αλλοδαπής που εισάγει χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό, σε λογαριασμό του κατασκευαστή της οικοδομής.
Αρ.Πρωτ.1110513/2017 (19/7/2017)-ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ΄ του άρθρου 17 του Ν. 4172/2013 στην περίπτωση που έχει ανασταλεί το δικαίωμα καταβολής της πολεμικής σύνταξης σε άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες των αποβιωσάντων πολέμου.
Αρ.Πρωτ 1111174/2017 (20/7/2017)-Φορολογική μεταχείριση δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της).
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 595/2017 (6/4/2017)-Κρατικές επιχορηγήσεις δαπανών.
ΠΟΛ. 1107/2017 (13/7/2017)-«Κοινοποίηση της υπ΄ αριθμ. 9_2016 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη δυνατότητα επανελέγχου ειδικής δήλωσης μεταβίβασης ακινήτου και λοιπές οδηγίες για την εφαρμογή».

Αρ.Πρωτ 1107407/2017 (12/7/2017)-Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ.1146/1972 κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτου οχήματος από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της.
Αρ.Πρωτ 1107928/2017 (12/7/2017)-Θέμα: Ευθύνη εταίρων δικηγορικών εταιρειών.
ΠΟΛ. 1099/2017 (6/7/2017)-Τροποποίηση της ΠΟΛ 1022/2017 απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τον Τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975.
ΠΟΛ. 1100/2017 (7/7/2017)-Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1005/2017 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 145/2017).
ΠΟΛ. 1102/2017 (6/7/2017)-Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας, των οργάνων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 13Α του Ν. 2523_1997, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου.
ΠΟΛ. 1104/2017 (12/7/2017)-Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 & 81 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
ΠΟΛ. 1105/2017 (12/7/2017)-Θέμα: «Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για.

Απόφ. 75812/2017 (6/7/2017)-Ορισμός περιοχών στις οποίες επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, κατ΄ εφαρμογή της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.
Απόφ. 109343/12/2017 (29/6/2017)-Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων.
Απόφ.Υπ.Εργασίας 32320/1841/2017 (10/7/2017)-Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων , καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο.  κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του N . 4469/2017.
Αρ.Πρωτ. 1102975/2017 (23/6/2017)-Διευκρινίσεις σχετικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από οντότητες υποκείμενες στις διατάξεις του Ν.4308_2014 (Ε.Λ.Π.).
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 626_2017 (6/4/2017)-Έκδοση τιμολογίων από excel.
ΠΟΛ. 1088/2017 (21/6/2017)-Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1200/02.09.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2001/15.09.2015) Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
ΠΟΛ. 1097/2017 (6/7/2017)-Υπολογισμός και είσπραξη τελών και εισφορών κατά την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας και κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας μετά από μεταβολές στοιχείων των επαγγελματικών οχημάτων.

Αρ.Πρωτ 1102110/2017 (47/2017)-Έκδοση και χορήγηση από τις Δ.Ο.Υ. πιστοποιητικών για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε..
ΠΟΛ. 1088/2017 (21/6.2017)-Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1200/02.09.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2001/15.09.2015) Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας αναστολής του (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
ΠΟΛ. 1095/2017 (30/6/2017)-Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 30 Ν.4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α΄/7.6.2017) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις.
ΠΟΛ. 1097/2017 (6/7/2017)-Υπολογισμός και είσπραξη τελών και εισφορών κατά την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας και κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας μετά από μεταβολές στοιχείων των επαγγελματικών οχημάτων.
ΠΟΛ. 1098/2017 (6/7/2017)-Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4474/2017 (Α΄80) που αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης για τα ακίνητα με άδεια ανέγερσης μέχρι 31.12.1994.

Αρ.Πρωτ 1096667/2017 (23/6/2017)-Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του Ν. 27_1975 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 44.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 434/2017 (14/3/2017)-Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 517/2017 (14/3/2017)-Αποσβέσεις παγίων.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 542/2017 (14/3/2017)-Λογιστικός χειρισμός αγοράς με εταιρική κάρτα με εξαργύρωση πόντων μπόνους.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 556/2017 (6/4/2017)-Καταστροφή παγίων και εμπορευμάτων.
ΠΟΛ. 1093/2017 (26/6/2017)-Είσπραξη ΦΠΑ από ξένα τουριστικά λεωφορεία για τις εκτελούμενες στο εσωτερικό της χώρας μεταφορές προσώπων.
ΠΟΛ. 1096/2017 (3/7/2017)-Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα της περ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4172_2013, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).