facebook linkedin     el en

banner jobs 

Αρ.Πρωτ 1118853/2017 (4/8/2017)-Εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης.

Αρ.Πρωτ 1125763/2017 (24/6/2017)-Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου.

ΠΟΛ. 1129/2017 (23/8/2017)-Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού, σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων (90/436/ΕΟΚ)» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το Ν.2216/1994 (Α΄ 83).

ΠΟΛ. 1132/2017 (24/8/2017)-Κοινοποίηση διάταξης άρθρου 74 του Ν. 4484/2017.

ΠΟΛ. 1134/2017 (28/8/2017)-Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 66 και 67 του Δεύτερου Μέρους του Ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α_1.8.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ.

 

Πηγή: epsilon-net

Αρ.Πρωτ 1165181/2017 (6/11/2017)-Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1476/2017 (12/7/2017)-Λογιστικές εγγραφές για προμήθεια τράπεζας από συναλλαγές με κάρτες μέσω POS.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1496/2017 (6/9/2017)-Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1538/2017 (6/9/2017)-Λογιστικός χειρισμός ασφαλιστικής αποζημίωσης οχήματος.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1584/2017 (6/9/2017)-Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1629/2017 (6/9/2017)-Μεταγενέστερη της αρχικής μετάβασης στα Ε.Λ.Π. υιοθέτηση ή ακύρωση υιοθέτησης των ρυθμίσεων του άρθρου 37 του Ν. 4308_2014 (πρώτη εφαρμογή).
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1674/2017 (6/9/2017)-Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Υγείας.
Η διάσωση του ΕΔΟΕΑΠ με επιπλέον εισφορά από τον τζίρο των εταιρειών ενημέρωσης!
ΠΟΛ. 1163/2017 (31/10/2017)-Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β΄ και ΣΤ' της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής.
ΠΟΛ. 1166/2017 (3/11/2017)-Κοινοποίηση διατάξεων του κατατεθέντος σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων», για την παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης Ν. 4446_2016.
ΠΟΛ. 1168/2017 (6/11/2017)-Παροχή διευκρινίσεων στις Δ.Ο.Υ. για Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, Σωματεία, Πολιτιστικούς Συλλόγους κ.λπ. που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο Φορολογικό Μητρώο.

 

Πηγή: epsilon-net

Αρ.Πρωτ. 1133271/2017 (12/9/2017)-Οδηγίες διενέργειας μερικού ελέγχου για την επίσπευση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1036/2017 (19/6/2017)-Εφαρμογή σχεδίου λογαριασμών.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 1066/2017 (19/6/2017)-Μεταφορά αποτελέσματος μετατρεπόμενης εταιρείας στα βιβλία της νέας μορφής εταιρείας.
ΠΟΛ. 1144/2017 (21/9/2017)-Προσδιορισμός των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του Ν. 4428/2016 (Α΄ 190).
ΠΟΛ. 1157/2017 (3/10/2017)-Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 64 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017).

 

Πηγή: epsilon-net

Νόμος 4490/2017 (11/10/2017)-Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις.
ΠΟΛ. 1147/2017 (25/9/2017)-Παραδόσεις άνευ ανταλλάγματος ειδών σίτισης σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης.
ΠΟΛ. 1158/2017 (28/9/2017)-Καθορισμός των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των τεχνικών προδιαγραφών, του χρόνου και του τρόπου δημοσιοποίησης στο διαδίκτυο, της διαδικασίας αποστολής της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, των δεδομένων που δημοσιοποιούνται, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άρσης ή διόρθωσης της δημοσιοποίησης, των αρμόδιων οργάνων για τη διενέργεια της δημοσιοποίησης και την άρση αυτής, των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, 2 και 4 του N. 3943/2011.
ΠΟΛ. 1159/2017 (3/10/2017)-Καθορισμός διαδικασίας ενεργοποίησης, στο Φορολογικό Μητρώο, του Α.Φ.Μ. των φορολογουμένων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που έχουν προβεί στη διακοπή των εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. χωρίς να έχουν ολοκληρώσει το στάδιο της εκκαθάρισης.
ΠΟΛ. 1161/2017 (9/10/2017)-Πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

 

Πηγή: epsilon-net

Αρ.Πρωτ. 1140965/2017 (22/9/2017)-Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης.
ΠΟΛ. 1142/2017 (14/9/2017)-Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1808_21.8.2015 ΑΓΓΔΕ, όπως ισχύει.
ΠΟΛ. 1146/2017 (21/9/2017)-Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1092/2014 αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων περιI περιορισμού κατασχέσεων στα χέρια τρίτων.
ΠΟΛ. 1148/2017 (25/9/2017)-Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 41 και 61 του Ν.4465_2017 (ΦΕΚ Α΄47_04.04.2017).
ΠΟΛ. 1150/2017 (29/9/2017)-Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 4484_2017, σχετικά με την προσθήκη των παρ. 5 και 6 στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ.
ΠΟΛ. 1152/2017 (2/10/2017)-Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί πρόσθετων αμοιβών ή παροχών που καταβάλλονται σε μισθωτούς και οι οποίες δεν συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) με τις τακτικές αποδοχές τους.

Αρ.Πρωτ. 1082549/2017 (30/5/2017)-Φορολογική μεταχείριση των ποσών που επιστρέφονται στους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας, κατ΄εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back), συνεπεία περικοπών δαπανών, μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών.
Αρ.Πρωτ 1136035/2017 (15/9/2017)-Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β΄ 1189202 ΕΞ 2016_28-12-2016 (Β΄4270) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, όπως ισχύει.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 850/2017 (11/5/2017)-Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 903/2017 (11/5/2017)-Πρόβλεψη επισφάλειας προκαταβολής.
ΠΟΛ. 1145/2017 (21/9/2017)-Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 69 του Ν. 4484_2017 (ΦΕΚ 110 Α΄) για την διαγραφή οχημάτων με άδεια εκδοθείσα πριν την 4.3.2004, από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κατά το μέρος που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας.

 

Πηγή: epsilon-net

Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 774/2017 (11/5/2017)-Αποσβέσεις ακινήτων που έχουν μισθωθεί και οι μισθώσεις χαρακτηρίζονται ως χρηματοοικονομικές.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 811/2017 (11/5/2017)-Αυθεντικότητα τιμολογίου που εκδίδεται από excel.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 834/2017 (11/5/2017)-Χρόνος ζημιάς απομείωσης απαιτήσεων από πελάτη.
ΠΟΛ.111517 Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α΄ 240).
ΠΟΛ. 1139/2017 (13/9/2017)-«Επιβολή προστίμου στις εκπρόθεσμες κοινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) των έγγαμων φορολογούμενων».
Νόμος 4488/2017 (13/9/2017)-Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Α.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1095/17: Κοινοποίηση Διατάξεων του Άρθρου 30 Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α/7-6-2017) «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες Διατάξεις»

 

Πηγή: epsilon-net

ΠΟΛ. 1135/2017 (29/8/2017)-Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του N 4428/2016 (Α΄ 190).
ΠΟΛ. 1136/2017 (5/9/2017)-Οφειλή τελών κυκλοφορίας στην περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων τα οποία δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους, λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης τους από αγοραστές.
ΠΟΛ. 1133/2017 (4/9/2017)-Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017,και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β΄ δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ΄ του N . 4170/2013 (Α΄ 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του N . 4428/2016 (Α΄ 190).
Αρ.Πρωτ. 1129434/2017 (5/9/2017)-Δασμολογική κατάταξη συνόλων συσκευασμένων για τη λιανική πώληση που περιλαμβάνουν είδη αμελητέας αξίας που δεν σχετίζονται με το σύνολο - Γενικός Κανόνας 3β) του Δασμολογίου.
Απόφ. 180036/952/2017 (10/8/2017)-Καθορισμός μέτρων και κανόνων νια τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 747/2017 (11/5/2017)-Ειδικός φόρος κατανάλωσης σε υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 739/2017 (11/5/2017)-Ρύθμιση αυθαιρέτου.
Γνωμάτευση Σ.ΛΟ.Τ. 772/2017 (11/5/2017)-Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και δαπάνης τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολογηθέν ποσό λόγω πλήρωσης αίρεσης.

 

Πηγή: epsilon-net